BENNY生日快樂
宏宇建築投入工作
港田物業贊助八鄉橫台山69週...
2018團年晚宴(3)
2018團年晚宴(2)
  
地區
用途
建築面積
售價
租金
  
2019-06-21
西貢 仁義路9號 2樓
HK$ 1900 萬
詳情
2019-06-21
西貢 翠塘花園 第10座 6樓 E室, 771呎
HK$ 458 萬
詳情
2019-06-21
大埔 汀角35號 G樓, 700呎
HK$ 280 萬
詳情
2019-06-21
大埔 寶雅苑 C座 家和閣 7樓 1室, 638呎
HK$ 565 萬
詳情
2019-06-21
大埔 天賦海灣 盈玥 洋房 2室, 4240呎
HK$ 6361.6 萬
詳情
2019-06-21
大埔 常安樓 4樓 2室
HK$ 365 萬
詳情
2019-06-21
大埔 嘉熙 第05座 1樓 B室
HK$ 474.7 萬
詳情
  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

錦田總行
元朗錦田市大馬路73號 (投注站對面)
No.73, Wing Long Kam Tin Rd. Yuen Long.N.T.
Tel : 2479 7788
Fax : 2479 8877
E-mail : info@gf-property.com

大棠路分行
元朗大棠路崇正新村198A
No.198A, Shung Ching San Tsuen, Tai Tong Road, Yuen Long, N.T.
Tel: 2470 2727
Fax: 2470 3737
E-mail : info@gf-property.com

粉嶺分行
新界粉嶺軍地東村109A地下
Tel:  2623 5518
Fax: 2623 5519
E-mail : info@gf-property.com