BENNY生日快樂
宏宇建築投入工作
港田物業贊助八鄉橫台山69週...
2018團年晚宴(3)
2018團年晚宴(2)
  
地區
用途
建築面積
售價
租金
  
2020-06-03
西貢 澳頭5號 G樓, 700呎
HK$ 500 萬
詳情
2020-06-03
西貢 傲瀧 第08座 3樓 B室
HK$ 3220 萬
詳情
2020-06-03
大埔 汀角180號C 1樓, 700呎
HK$ 451.8 萬
詳情
2020-06-03
大埔 較寮下77號 G樓
HK$ 630 萬
詳情
2020-06-03
大埔 汀角300號 G樓 A室
HK$ 595 萬
詳情
2020-06-03
大埔 汀角300號 G樓 B室
HK$ 595 萬
詳情
2020-06-03
大埔 海日灣 第02期 第06座 20樓 C室
HK$ 551 萬
詳情
  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

錦田總行
元朗錦田市大馬路73號 (投注站對面)
No.73, Wing Long Kam Tin Rd. Yuen Long.N.T.
Tel : 2479 7788
Fax : 2479 8877
E-mail : info@gf-property.com

大棠路分行
元朗大棠路崇正新村198A
No.198A, Shung Ching San Tsuen, Tai Tong Road, Yuen Long, N.T.
Tel: 2470 2727
Fax: 2470 3737
E-mail : info@gf-property.com

粉嶺分行
新界粉嶺軍地東村109A地下
Tel:  2623 5518
Fax: 2623 5519
E-mail : info@gf-property.com