BENNY生日快樂
宏宇建築投入工作
港田物業贊助八鄉橫台山69週...
2018團年晚宴(3)
2018團年晚宴(2)
  
地區
用途
建築面積
售價
租金
  
2019-08-22
西貢 白石台82號 2樓
HK$ 700 萬
詳情
2019-08-22
大埔 坪朗343號 1樓, 700呎
HK$ 300 萬
詳情
2019-08-22
大埔 散頭角72號A G樓
HK$ 518 萬
詳情
2019-08-22
大埔 海日灣 第02期 第09座 19樓 H室
HK$ 1042.8 萬
詳情
2019-08-22
大埔 逸瓏灣8 第02座 18樓 J室
HK$ 966 萬
詳情
2019-08-22
大埔 逸瓏灣8 第02座 5樓 G室
HK$ 984 萬
詳情
2019-08-22
大埔 逸瓏灣8 第02座 6樓 G室
HK$ 964.4 萬
詳情
  

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

錦田總行
元朗錦田市大馬路73號 (投注站對面)
No.73, Wing Long Kam Tin Rd. Yuen Long.N.T.
Tel : 2479 7788
Fax : 2479 8877
E-mail : info@gf-property.com

大棠路分行
元朗大棠路崇正新村198A
No.198A, Shung Ching San Tsuen, Tai Tong Road, Yuen Long, N.T.
Tel: 2470 2727
Fax: 2470 3737
E-mail : info@gf-property.com

粉嶺分行
新界粉嶺軍地東村109A地下
Tel:  2623 5518
Fax: 2623 5519
E-mail : info@gf-property.com